Không Khí Chuẩn Bị Trước Giờ Diễn Ra Sự Kiện “Giáng Sinh An Lành – Đồng Hành Bạn Mới” Tại VNU

Trước giờ bắt đầu chương trình, công tác chuẩn bị đang được các thành viên...